สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๘-๓๕๔๖-๗ (ต่อ ๑๑๔)
โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙
โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๗๘-๑๖๗๑ ดร.สุรพล พรมกุล
โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๐๖-๒๓๓๕ คุณจารุวรรณ ประวันเน
http://www.mcukk.com, http://www.journal-phimoldhamma.com
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com