สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

การจัดพิมพ์

ดำเนินการจัดพิมพ์โดย :

   สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
   เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
   โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๘-๓๕๔๖-๗ (ต่อ ๑๑๔)
   โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙
   โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๗๘-๑๖๗๑ ดร.สุรพล พรมกุล
   โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๐๖-๒๓๓๕ คุณจารุวรรณ ประวันเน
   http://www.mcukk.com
   e-mail : phimoldhamma@hotmail.com

ศิลปกรรม :

  • จารุวรรณ ประวันเน

จัดพิมพ์โดย :

   หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ๖๔-๖๖
   ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   โทรศัทพ์ ๐-๔๓๒๒-๑๙๓๘
   E-mail:khonkaenprint@yahoo.com