สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

 • พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
 • พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 • พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
 • พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
 • พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
 • พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 • พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
 • พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ :

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

 • ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
 • ดร.สุรพล พรมกุล

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการ :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร.
 • ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
 • ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
 • ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
 • ผศ.ดร.จรัส ลีกา

หน่วยงานภายนอก

 • รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.วานิช ประเสริฐพร            มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขานุการ :

จารุวรรณ ประวันเน

เจ้าของ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116) โทรสาร 0-4328-3399
http://www.Journal-phimoldhamma.com
E-mail: phimoldhamma@hotmail.com

พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

45, 47 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-433-7755-7 โทรสาร 02-433-7703
URL: http://www.physicscenter.com
E-mail: sale@physicscenter.com