สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ :

ดร.นิเทศ สนั่นนารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

  • ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • จารุวรรณ ประวันเน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดร.นิรัช เรืองแสน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานภายนอก

ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พุทธรักษ์  ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อภิญวัตน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สัญญา สะสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เจ้าของ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116) โทรสาร 0-4328-3399
http://www.Journal-phimoldhamma.com
E-mail: phimoldhamma@hotmail.com

พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

45, 47 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-433-7755-7 โทรสาร 02-433-7703
URL: http://www.physicscenter.com
E-mail: sale@physicscenter.com