สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.เดือน คำดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง มหาวิทยาลัยทักษิณ
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สำเร็จ ยุระชัย     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
รศ.ดร.ภมร ขันธหัตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.ดร. สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.วิยุทธ์  จำรัสพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สุกิจ สุวรรณชัยรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.วันชัย นาสมจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.วิเชียร แสนมี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ทัชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม