สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุระชัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัตถา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภมร ขันธหัตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คำศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ สุวรรณชัยรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระกา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒๗. ดร.ทองแพ ไชยต้นเชือก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ