สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

๑. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระมหาสำราญ กมฺสุทฺโธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย