สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสำราญ กมฺสุทฺโธ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.สมภาร พรมทา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.จรัส ลีกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.นิเทศ สนั่นนารี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย