สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์
พระเอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น