สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.   เจ้าคณะภาค 2 กรรมการมหาเถรสมาคม
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
พระราชสุตาภรณ์, ผศ.ดร. รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระราชประสิทธิคุณ     ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น