สาขาพระพุทธศาสนา ::
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1
28 มีนาคม 2559
28 มีนาคม 2559

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๒
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๑
The 3rd National and the 1st International Conferences 2016

- ห้องประชุมย่อยที่ ๑ International Conference - Buddhist and Philosophy
- ห้องประชุมย่อยที่ ๒ International Conference - Buddhist and Philosophy
- ห้องประชุมย่อยที่ ๓ International Conference - Humanities and Social Sciences
- ห้องประชุมย่อยที่ ๔ International Conference - Education
- ห้องประชุมย่อยที่ ๕ ระดับชาติ ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา
- ห้องประชุมย่อยที่ ๖ ระดับชาติ ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา
- ห้องประชุมย่อยที่ ๗ ระดับชาติ ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา
- ห้องประชุมย่อยที่ ๘ ระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ห้องประชุมย่อยที่ ๙ ระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ห้องประชุมย่อยที่ ๑๐ ระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ห้องประชุมย่อยที่ ๑๑ ระดับชาติ ด้านการศึกษา
- ห้องประชุมย่อยที่ ๑๒ ระดับชาติ ด้านการศึกษา
- ห้องประชุมย่อยที่ ๑๓ ระดับชาติ ด้านการศึกษา

   วารสารสถาบันพิมลธรรม เป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่งานด้านอีสานศึกษา สันติศึกษา ด้านวิปัสสนาศึกษา และเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
   ดังนั้นวารสาร สถาบันวิจัยพิมลธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงจะเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ใหม่ทางวิชาการที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปันความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ร่วมกัน
   ขอให้คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ในส่วนสังฆบูชานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้พร้อมใกันจัดทำวารสารฉบับนี้โดยใช้นามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ขณะที่ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จที่ พระพิมลธรรม กอปรกับพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยเป็นปฐมสังฆปาโมกข์ในการก่อเกิดวิทยาเขตขอนแก่น และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นปีครบรอบ ๑๑๑ ปีชาตกาลของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ด้วย
   ขออนุโมทนาขอบคุณทีมงานจัดทำวารสาร สถาบันวิจัยพิมลธรรม ที่ได้ช่วยกันผลิตผลงานวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้สังคมและนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,ดร.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น